VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG-u

Lorem ipsum dolor sit amet, CHEZ veniam, quis nostrud exercitation.

Cilj osnivanja Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk je identifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u "LEADER - projektima", te zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihovoj pravilnoj raspodjeli prema namjeni za koju su dobivena s ciljem unapređenja kvalitete života i održavanja broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj u ruralnom području Bjelovarsko-bilogorske županije. Udruga pokriva područje gradova Daruvara i Grubišnoga polja, te općina Đulovac , Končanica , Sirač i Dežanovac.

Sama Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu LAG)osnovana je na „LEADER-pristupu“ koji se može prevoditi kao veza među razvojnim aktivnostima ruralnog razvoja.

Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe donesena je na osnovu smjernica provedbe "LEADER - pristupa", a to je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo i lokalnu zajednicu čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja.

Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe donesena je zajedničkim interesom da se vlastitoj zajednici osigura razvoj u suglasju s očuvanjem tradicije i prirodne baštine. Isti ti ljudi rade neprestano i na educiranju mladih naraštaja o osobitosti i važnosti okoliša i kraja u kojem žive, o vrijednostima prirodnih bogatstava koja nas okružuju i o uzajamnom poštovanju među ljudima.

LAG čine javni i privatni partneri s određenog ruralnog područja koje čini više susjednih zajednica, a obvezno uključuje predstavnike različitih društveno-ekonomskih kategorija.Lokalna akcijska grupa Bilogora - Papuk broji trenutno 26 članova. Zastupljenost svih sektora je ostvarena u slijedećim omjerima:

U današnje je vrijeme važnost pitanja ruralnog razvoja u Hrvatskoj od izuzetnog značaja. Mnogobrojni su se programi, projekti i razvojni dokumenti dotaknuli tog pitanja, no nažalost još nije došlo do značajnog pomaka u kvaliteti života ruralnih zajednica. Nastavljaju se nepovoljni trendovi zamiranja naselja, iseljavanja vitalne skupine stanovnika i gospodarskog nazadovanja, a razlike u opremljenosti osnovnom infrastrukturom i uslugama između urbanih i ruralnih prostora postaju sve veće.

Iz tih je razloga poticanje ruralnog razvoja povezivanjem na lokalnoj razini, informiranje te uključivanje svih relevantnih dionika ruralnih prostora na preuzimanje uloge u planiranju razvoja i provedbi mjera koje će služiti njihovoj dobrobiti i trajnom razvoju njihova kraja, izuzetno važan proces.

Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je Lokalna akcijska grupa.

Područje regije Bilogora - Papuk kompleksno je područje gledajući njegove prirodno, okolišne, ekonomske i socijalne značajke.

Kroz "SWOT" - analizu područja radna je skupina odredila strategiju za budući razvoj LAG područja. U svrhu razvoja ovog područja zaključeno je da se dostupni izvori kroz prioritete razvoja moraju bolje i racionalnije koristiti, naravno na održiv način.Razvoj poljoprivredne proizvodnje i prerade uz primjenu novih tehnologija, jačanje poduzetničke klime, očuvanje prirodnog okoliša, kulture i baštine te kontinentalni turizam baziran na lječilišnom i sportskom turizmu su prioriteti na koje se treba fokusirati i koji će pružiti najbolju ekonomsku, socijalnu i cjelokupnu kvalitetu života stanovništvu ove regije.Bolja održiva iskorištenost resursa područja unutar ovih prioriteta izgradit će jake točke regije, umanjiti slabosti i iskoristiti komparativne prednosti vezane za zemljopis, klimu i bogatstvo prirode.

U svrhu postizanja općeg cilja definirani su specifični strateški ciljevi jednakog značenja i važnosti i realizacija svakog od njih ujedno je preduvjet za realizaciju ostalih.


 

AKTUALNE NOVOSTI