VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Izrada LRS za programski period 2023.-2027.

LAG Bilogora-Papuk  je krenuo u izradu nove Lokalne razvojne strategije(LRS) koja će se primjenjivati u programskom periodu 2023.-2027. godine.Kako bi nova 

LRS što bolje odgovarala potrebama područja LAG će organizirati niz radionica i javnih tribina kako bi sakupio mišljenja lokalnih dionika.

U cilju pripreme nove LRS održana je prva radionica u kojoj su se raspravljale osnovne informacije o novom periodu i naznake budućih tipova intervencija i kriterija odabira.

LAG će na svojim stranicama objavljivati anketne upitnike kako bi dobio što više informacija vezanu uz  primjenu kriterija odabira na LAG natječajima, uvjetima prihvatljivosti te visinama potpora  koje bi se mogle primjenjivati  u novom prograsmskom periodu.

S obzirom da zasada nemamo dovoljno informacija o tipovima intervencija te uvjetima koje će LAG u svojim natječajima morati primijeniti  u prvim upitnicima baziramo se  na osnovne informacije a tijekom 2022 godine ,na novim radionicama raspravljati ćemo o konkretnim mjerama koje bi LAG mogao provoditi kroz svoju LRS.

AKTUALNE NOVOSTI