VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Javni sektor

Grad Daruvar
www.daruvar.hr
grad-gospodarstvo@daruvar.hr
 

Grad Grubišno Polje
www.grubisnopolje.hr
gospodarstvo@grubisnopolje.hr
 

Općina Končanica
www.koncanica.hr
opcina.koncanica@bj.t-com.hr
 

Općina Sirač
www.sirac.hr
opcina@sirac.hr
 

Općina Đulovac
www.djulovac.hr
opcina.dulovac@bj.t-com.hr
 

Općina Dežanovac
www.dezanovac.hr
opcina.dezanovac@bj.t-com.hr
 

TZ Grada Grubišnog Polja

Srednja škola Bartola Kašića
ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
ss-b.kasica1@bj.t-com.hr
 

C.R. Steiner - učenička zadruga, Daruvar

Ekonomska i turistička zadruga - KOMPA, Daruvar

Dječji vrtić Sunce, Đulovac

AKTUALNE NOVOSTI