VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG Bilogora-Papuk pokreće Izmjene Lokalne razvojne strategije za period 2014-2020

LAG Bilogora-Papuk pokreće Izmjene Lokalne razvojne strategije za period 2014-2020

LAG Bilogora-Papuk pokreće postupak Izmjena Lokalne strategije razvoja za period 2014-2020.

Sažetak Izmjena koje se predlažu sadržan je u dokumentu SAŽETAK IZMJENA.

Prijedlog novih Kriterija odabira  sadržan je u dokumentu KRITERIJI ODABIRA.

Pozivamo zainteresirane da svoje komentare, primjedbe i preporuke  vezano uz predložene Izmjene dostave  na mail adresu

info@lag-bilogora-papuk.hr  zaključno sa 30.08.2018.

Nakon provedene javne rasprave i javne tribine gdje ćemo prezentirati predložene Izmjene te pristigle komentare pokrenut će se procedura usvajanja Izmjena i postupak traženja odobrenja od strane nadležnih tijela. Natječaji LAG-a u 2019. godini trebali bi se provoditi sukladno odobrenim Izmjenama.

Do odobrenja Izmjena od strane nadležnih tijela Natječaji LAG-a provode se po važećoj LRS.

AKTUALNE NOVOSTI