VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG NATJEČAJ MJERA 6.3.1. PRR - MJERA 1.1.2 LRS

LAG BILOGORA-PAPUK DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Tijekom 2018 godine proveden je prvi Natječaj  za mjeru 1.1.2.LRS koja odgovara mjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja.

NOVI LAG NATJEČAJ ZA ISTU MJERU  OČEKUJE SE U DRUGOJ POLOVICI MJESECA LISTOPADA  2019 GODINE!!

Iz razloga sve češćih upita vezano uz novi LAG natječaj za male poljoprivrednike u nastavku dajemo kriterije odabira koji će se primjenjivati na na novom  natječaju.Kriteriji odabira za sve mjere iz Loklane razvojne strategije nalaze se  u opciji DOKUMENTI .

KRITERIJI ODABIRA  tip operacije  1.1.2.

1

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva - maksimalno 8 bodova

2.000 – 3.999 €

  8

4.000 – 7.999 €

  6

2

Dužina upisa poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika prije podnošenja Zahtjeva za potporu - maksimalno 8 bodova

> 10  godina

  8

Od 5 do 10 godina

  6

<  od 5 godina

  4

3

R2

Mladi poljoprivrednik  (< 41 navršene godine)  - maksimalno 4 boda

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba/vlasnik duže od 2 godine

  4

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba/vlasnik kraće od 2 godine

  2

4

R1

Utjecaj na okoliš - maksimalno 6 bodova

50 % i više površina obuhvaćenih projektom nalazi se pod ekološkom proizvodnjom[1]

  6

Od 10 % do 49,99 % površina obuhvaćenih projektom nalazi se pod ekološkom proizvodnjom[2]

  4

Projekt uključuje aktivnosti kojima se potiče zaštita okoliša i energetska učinkovitost ili je manje od 10 % površina pod ekološkom proizvodnjom

  2

5

Horizontalni kriteriji  - maksimalno 4 boda

Projekt obuhvaća zaštićena područja prirode i područja ekološke mreže Natura 2000

  4

Projekt se provodi na području sa značajnim prirodnim ograničenjima(ZPO) ili području s posebnim ograničenjima (PPO) [3]

  2

6

Financijska održivost projekta – maksimalno 2 boda

Ukupni iznos projekta manji je od ukupnog iznosa prihoda prijavitelja u poslovnoj godini  koja prethodi godini prijave projekta

  2

Upisana dugotrajna imovina prijavitelja sa 31.12. poslovne godine koja prethodi godini prijave  projekta veća je od ukupne vrijednosti projekta

  1

7

Stručnost i kapacitet prijavitelja - maksimalno 4 boda

Nositelj  projekta, član ili zaposlenik posjeduju  stručnu  sprema VSS, VŠS,

agronomskog, veterinarskog, šumarskog ili ekonomskog smjera

  4

Nositelj  projekta, član  ili zaposlenik posjeduju radno iskustvo u poljoprivredi

  3

 

MAKSIMALAN BROJ BODOVA:

36

 

PRAG PROLAZNOSTI:

12

 

[1] Korisnik mora biti evidentiran u nadležnim registrima koji reguliraju navedena područja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i ekološkom proizvodnjom mora biti obuhvaćeno više od 50% površina

[2] Korisnik mora biti evidentiran u nadležnim registrima koji reguliraju navedena područja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i ekološkom proizvodnjom mora biti obuhvaćeno više od 10% a manje od 49,99%

[3] Sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 50% zemljišta koje je upisano u Upisnik/ARKOD na navedenim područjima


KONAČNA RANG LISTA  PROJEKATA MJERA 1.1.2 LRS - 6.3.1 PRR -  2018 GODINA

Dana  25.07.2018 donesena je Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije  1.1.2 LRS sukladan tipu operacije  6.3.1 Programa ruralnog razvoja 22014-2020.Dokument možete preuzeti  na linku  KONAČNA RANG LISTA.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2 LRS

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

OZNAKA NATJEČAJA:  PMG-1/2018

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Natječaj_LAG_BilogoraPapuk_TO_1.1.2._LRS

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Poslovni plan (opisni - Word dio )

Obrazac B. –  Poslovni plan (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  FADN kalkulator_2018

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.  Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Prilog V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a Bilogora-Papuk

INFO EURO - link - http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

AKTUALNE NOVOSTI