VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

U Velikoj Kopanici održana radionica za LAG-ove

U Velikoj Kopanici, od 6. do 8. ožujka 2024. godine, je održana radionica za LAG-ove „LEADER operativna pravila unutar intervencije 77.06.“ u organizaciji/suorganizaciji Ministarstva poljoprivrede, Nacionalne mreže ZPP-a, LEADER mreže Hrvatske, Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz domaćinstvo LAG-a „Slavonska Ravnica“ i LAG-a „Posavina“.

Na radionici su sudjelovali predstavnici gotovo svih LAG-ova iz Republike Hrvatske, a dio LAG-ova je radionicu popratio on-line.

Sudionici su raspravljali o završetku izrade LEADER operativnih pravila kojim će se detaljnije definirati provedba LAG natječaja i postupanja LAG-ova i Agencije za plaćanja u provedbi projekata iz LRS LAG-ova za razdoblje 2023.-2027., a obišli su i projekte na području LAG-a „Slavonska Ravnica“ i LAG-a „Posavina“ koji su sufinancirani sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

AKTUALNE NOVOSTI